Pilnie poszukujemy pięciu trenerów centralnych do projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Poszukujemy pięciu osób do pełnienia funkcji trenerów centralnych w pięciu obszarach tematycznych.

 1. “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”)
 2. “Sprawy codzienne”
 3. “Relacje z bliskimi”
 4. “Odpoczynek i hobby”
 5. “Religia i potrzeby duchowe”

Zakres tematyczny obszarów jest omówiony szczegółowo w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych” (do pobrania ze strony Ministerstwa Cyfryzacji), z którym prosimy uważnie się zapoznać (w szczególności z tabelą na str. 14-36).

Przy składaniu ofert obowiązują takie same wymagania wobec trenerów centralnych jakie zostały określone dla postępowania nr FRSI/e-Mocni/2/2017 opublikowanym w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019652 oraz na BIP Fundacji pod linkiem: http://frsi.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-2017/zapytanie-ofertowe-nr-frsi-e-mocni-2-2017.html. Omówiono tam także szczegółowo rolę trenerów centralnych i ich zobowiązania.

Prosimy o uważną lekturę tekstu Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 1.

Wymieniony w  zapytaniu termin pierwszego spotkania trenerów centralnych w Warszawie uległ zmianie na 22-23 marca 2017 r.

Prosimy o składanie ofert w wersji elektronicznej (odręcznie podpisane skany) według wzorów zawartych w poniższych formularzach, na adres katarzyna.morawska@frsi.org.pl

Uwaga!

Podana w formularzu cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zadań wyszczególnionych w ofercie (jak w Zapytaniu ofertowym, par. XVI pkt 4.1.a.)

Informujemy także, że Zamawiający może zażądać dodatkowych informacji i dokumentów związanych z działalnością Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty (pobierz)
 2. Załącznik nr 2 – Wzór CV (pobierz)
 3. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu godzin szkoleniowych (pobierz)
 4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu opracowanych scenariuszy / konspektów / programów szkoleń (pobierz)
 5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym. (pobierz)
 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. Niniejszy załącznik nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

TERMIN

Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2017 r. (czwartek), do godziny 23:59.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Procedura zastosowana w niniejszym ogłoszeniu wynika z faktu, iż w ramach prowadzonego postępowania nr FRSI/e-Mocni/2/2017 (http://frsi.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-2017/zapytanie-ofertowe-nr-frsi-e-mocni-2-2017.html) wyniki postępowania http://frsi.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-2017/wyniki-zapytania-nr-frsi-e-mocni-2-2017.html) nie udzielono zamówienia na powyższe obszary tematyczne (nie wpłynęła żadna oferta bądź oferty nie spełniały warunków zamówienia).

Przystępujemy więc do wyboru wykonawców zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, tj. bez stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5.