Zapraszamy szkoły do zgłaszania się do projektu „Lekcja:Enter”!

Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i o uprawnieniach szkół publicznych) do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”, który jest współrealizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W chwili obecnej rekrutacja jest prowadzona na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Szkolenia umożliwią nauczycielom nabycie praktycznych umiejętności stosowania różnorodnych aplikacji edukacyjnych, narzędzi, portali i zasobów cyfrowych w codziennej pracy. Nauczyciele dowiedzą się, jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach, poza lekcjami, w szkole i w terenie, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania. To udziału w ww. szkoleniach zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, z wyjątkiem nauczycieli informatyki, dla których oferujemy szkolenie dotyczące nauki programowania z zakresu pierwszych dwóch celów podstawy programowej z informatyki.

O szkoleniach

Długość trwania szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” to 40 godzin lekcyjnych, z czego 32-35 godziny to szkolenie stacjonarne. W ramach pracy zdalnej nauczyciele będą tworzyć 2 własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem nowo poznanych aplikacji, narzędzi i metod nauczania, a następnie – na ich podstawie – będą prowadzić 2 zajęcia lekcyjne. Więcej informacji o treści szkoleń znajduje się na stronie projektu (https://lekcjaenter.pl/):

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona!

Dodatkową ofertą dla dyrektorów szkół, do której skorzystania gorąco zachęcamy, jest wsparcie w przygotowaniu szkolnego planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole. Przygotowanie i wdrożenie planu zwiększy szansę na realną (w tym zakresie) zmianę w szkole.

Zgłoś swoją szkołę!

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor/dyrektorka placówki. Rekrutację szkół do projektu „Lekcja:Enter” i szkolenia organizują oraz prowadzą podmioty (w tym placówki doskonalenia nauczycieli), które otrzymały na ten cel dedykowane granty. Sprawdź, do kogo zgłosić szkołę: https://lekcjaenter.pl/strona/22/zapisy-na-szkolenia.

Ważna informacja dla dyrektora/dyrektorki szkoły dotycząca m.in. minimalnej liczby nauczycieli do zgłoszenia z danej placówki: https://lekcjaenter.pl/strona/23/dla-dyrektorow-szkol.

O projekcie

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach. Realizowany jest przez Fundację Orange (lidera), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych.