Zapraszamy gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Aktywizacja zapraszają gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Będziemy ubiegać się o jego finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na edukację cyfrową mieszkańców.

POPC i „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” – podstawowe informacje

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych dokumentów określających wsparcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju Polski w latach 2014-2020. Środki POPC będą przeznaczone na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu (budowę sieci szerokopasmowych), elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Projekt „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczy działania 3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej POPC (czyli działań szkoleniowych). Jest przygotowywany wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Aktywizacja. Docelowo będzie realizowany w partnerstwie z samorządami z gmin liczących nie więcej niż 100 tys.  mieszkańców.

W ramach projektu będziemy wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych na terenie gmin. Partnerstwa będą składać się z lokalnych instytucji i organizacji (np. bibliotek, pracowni komputerowych czy szkół), dysponujących odpowiednimi zasobami (trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym obszarze. Będziemy pomagać im w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów czy uzupełnieniu sprzętu. Dostarczymy programy szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także zapewnimy dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te będą przeznaczone dla dorosłych (powyżej 18. roku życia) – w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak np. osoby z niepełnosprawnością).

W rezultacie – dzięki skoordynowaniu działań instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa, lepszej diagnozie potrzeb lokalnej społeczności oraz nowoczesnym programom szkoleniowym – mieszkańcy zyskają miejsca pozwalające na stałe doskonalenie umiejętności wraz z pojawianiem się nowych programów, aplikacji czy e-usług (komercyjnych i publicznych).

Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą gminy, biblioteki i mieszkańcy? Dlaczego warto zrealizować projekt razem z nami? Jak będą wyglądały kolejne kroki związane z projektem? Więcej szczegółów znajduje się na portalu biblioteki.org: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3436

Aktualne informacje o projekcie zamieszczamy na stronie: e-mocni.org.pl.