Wyniki postępowania - ogłoszenie nr FRSI/Lekcja:enter/2a/2019

Przekazujemy wyniki postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w ramach projektu „Lekcja:Enter”, zgodnie z warunkami oraz kryteriami zawartymi w zakończonym zapytaniu ofertowym nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019, dot. pełnienia funkcji 8 konsultantów merytorycznych oraz autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji dla trenerów i nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”. Postępowanie dot. części a., d., e., g., h. zapytania (ogłoszenie nr FRSI/Lekcja:Enter/2a/2019 z dnia 15.07.2019) przeprowadzono zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2.

Komisja zakończyła pracę dnia 29.07.2019 – wybrano konsultantów merytorycznych do pełnienia wszystkich funkcji, których dotyczyło ogłoszenie. Tym samym zostali wybrani wszyscy konsultanci merytoryczni, zgodnie z opisem w częściach a.-i. Zapytania. Wobec powyższego Zamawiający zakończył przyjmowanie ofert zgodnie z informacją w pkt. 6 ogłoszenia nr FRSI/Lekcja:Enter/2a/2019 z dnia 15.07.2019.

Informacja o wybranych wykonawcach (nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena):

  • część g) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – szkoły ponadpodstawowe – Renata Maciejczyk, Extreme Academy, ul. Włókniarzy 26/61, 34-120 Andrychów; Oferta wpłynęła 2019-07-17, g.17:52; cena 43 000,00 PLN brutto;
  • część e) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – szkoły ponadpodstawowe – Krzysztof Ciurej, 34-342 Łętownia 707; oferta wpłynęła 2019-07-17, g.18:20; cena 43 000,00 PLN brutto;
  • część a) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej – Wioletta Matusiak, Rudowska 54b, 43-400 Cieszyn, 2019-07-19, g.14:00; cena 44 400,00 PLN brutto;
  • część d) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasy IV-VIII szkoły podstawowej – Dorota Pintal, Boczna 6, 22-460 Szczebrzeszyn, 2019-07-21, g.18:18; cena 40 960,00 PLN brutto;
  • część h) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. zarządzania szkołą – Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz, ul. Jana III Sobieskiego 3, 11-042 Jonkowo; oferta wpłynęła 2019-07-21, g.22:51; cena 40 400,00 PLN brutto.

Informacja o wynikach postępowania została opublikowana w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191265

a także w serwisie BIP Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: https://frsi.bip.gov.pl/ogloszenia/wyniki-postepowania-ogloszenie-nr-frsi-lekcja-enter-2a-2019.html