Szukamy wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenia badania potrzeb w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni”

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb osób ze społeczności ukraińskiej, które przybyły do Polski w wyniku działań wojennych.

 

 

 

Cele projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Save the Children International (SCI). Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży (oraz ich opiekunów) z Ukrainy, a dokładniej:

 • wsparcie uczniów kontynuujących naukę w ukraińskich szkołach online,
 • wsparcie uczniów chodzących do polskiej szkoły w nauce i integracji,
 • wsparcie dzieci, młodzieży i ich opiekunów w nauce języka polskiego i w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości poprzez wspólne (polsko-ukraińskie) warsztaty w bibliotekach.

Projekt ma dwa etapy:

 • V-XII 2022 – pilotaż w 20 bibliotekach (cała Polska)
 • I-VI 2023 – upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w kolejnych 100 bibliotekach (cała Polska)

Cel badań:

Zebranie danych o lokalnie przebywających uchodźcach i uchodźczyniach oraz zbadanie ich potrzeb, żeby dostosować ofertę projektową biblioteki.

Zakres zadań wykonawcy:

 1. Analiza raportów oraz innych dostępnych informacji o przyjmowaniu uchodźców w Polsce i innych krajach oraz o aktualnych inicjatywach w Polsce – zebranie doświadczeń, wybór najlepszych sprawdzonych rozwiązań wspierających uchodźców – przygotowanie raportu z rekomendacjami;
 2. Przygotowanie zestawu badawczego dla bibliotekarzy (20 bibliotek pilotażowych) – instrukcja mapowania lokalnych danych i inicjatyw (gmina, opieka społeczna, szkoły – nauczyciele i uczniowie, NGOsy – wiek, płeć, status na rynku pracy, potrzeby) oraz zestaw narzędzi (ankiet, w tym elektronicznych, pytań, scenariuszy wywiadów) – ankiety w jęz. polskim i/lub ukraińskim do samodzielnego wypełnienia (np. po zeskanowaniu kodu QR z ulotki);
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium dotyczącego metodologii prowadzenia badania przez biblioteki;
 4. Konsultacje online (spotkanie online, wsparcie telefoniczne, mailowe) dla bibliotekarzy i Zamawiającego podczas realizacji badań w bibliotekach (ok. 50 godz. konsultacji);
 5. Przygotowanie raportu podsumowującego badania w bibliotekach oraz rekomendacji ogólnych i indywidualnych;
 6. Analiza wyników monitoringu i ewaluacji (dostarczonych przez Zamawiającego) po co najmniej 2 miesiącach działań w bibliotekach i wprowadzenie ewentualnych zmian do instrukcji i rekomendacji dla 100 nowych bibliotek, spośród których 50 przeprowadzi badanie;
 7. Webinarium dla 100 nowych bibliotek (grudzień – styczeń);
 8. Bieżąca analiza powstających raportów i danych o osobach przybyłych z Ukrainy i przebywających w Polsce, przygotowanie raz na 2 miesiące podsumowania nowych danych i rekomendacji w formie notatki lub webinarium (przynajmniej 1 webinarium) – w zależności od ilości i rodzaju danych.

Zasady współpracy:

 • Termin współpracy – od sierpnia 2022 r. do czerwca 2023 r.;
 • Zamawiający zapewnia dostęp do narzędzi do warsztatów online (Zoom) oraz webinariów (Clickmeeting);
 • Zamawiający zapewnia wsparcie w przygotowaniu np. infografik;
 • Plan badań, w tym ankiety i scenariusze badań wymagają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (FRSI musi uzyskać akceptację sponsora – SCI);
 • Mile widziana znajomość angielskiego pozwalająca na przygotowanie streszczenia wniosków z badań (abstrakt);
 • Zamawiający zapewni tłumaczenie ankiet/pytań/odpowiedzi na język ukraiński;
 • Zamawiający zorganizuje zbieranie danych badawczych (ankiety/ kwestionariusze) przez biblioteki;
 • Zamawiający może zlecić dodatkowe wsparcie, webinaria, materiały zgodnie z cennikiem podanym w ofercie;
 • Wszystkie utwory powstałe w wyniku realizacji zamówienia (nagrania webinariów, prezentacje, raporty, rekomendacje, narzędzia) zostaną przekazane Zamawiającemu na otwartej licencji Creative Commons.

Warunki i kryteria oceny:

Ocenie podlegać będzie:

 • zaproponowana cena brutto, określająca całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę na podstawie szacunkowej liczby zleconych rodzajów działań (zgodnie z formularzem oferty);
 • wykazane doświadczenie w realizacji projektów badawczych z ostatnich 3 lat;
 • możliwość przygotowania streszczenia raportów w jęz. angielskim;
 • posiadane wykształcenie i wiedza z zakresu, na który złożona jest oferta (ukończone kursy, szkolenia, studia).

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji cen.

Jak przygotować ofertę:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przygotowanie i przesłanie mailowo następujących informacji:

 • Oferta z wyceną na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w zapytaniu ofertowym Wykonawca załączy Wykaz wykonanych usług oraz CV osoby (lub osób), która będzie / które będą osobiście realizować badanie w ramach tego Zamówienia.

Oferty prosimy wysyłać do czwartku 28 lipca 2022 r. do godz. 23.59 na adres: monika.schmeichel@frsi.org.pl.

Do pobrania: