Szkoła Aktywnego Sektora – podsumowanie projektu

„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to kompleksowy projekt ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, realizowany wspólnie przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt miał za zadanie odpowiedzieć na wyzwania przed którymi stoją polskie organizacje pozarządowe w obszarze rozwoju instytucjonalnego, w szczególności: brak strategicznego myślenia w planowaniu działalności organizacji, niedobór wykwalifikowanych kadr, niska rozpoznawalność sektora i problemy z komunikacją zewnętrzną, sieciowaniem i budowaniem synergii.

W ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora przeprowadzono następujące działania:

I. Szkolenia

3 cykle szkoleniowe (łącznie 464 zrealizowanych godzin szkoleniowych), dzięki którym ponad 220 osób uczestniczących, reprezentujących 110 organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, wzmocniło swoje kompetencje w obszarach takich jak budowanie strategii organizacji, tworzenie strategii marketingowej i fundraisingowej, współpraca w zespole, budowanie partnerstw i współpraca międzysektorowa, pisanie i realizacja projektów oraz prowadzenie skutecznej komunikacji.

II. Planowanie strategii

indywidualne konsultacje prowadzone przez grupę 27 osób tutorskich, dzięki którym 254 organizacje wypracowały lub udoskonaliły swoje plany rozwoju instytucjonalnego, strategie działania lub plany komunikacji.

III. Tworzenie sieci

działania sieciujące (6 spotkań tematycznych, 4 fora regionalne, 1 wizyta studyjna), dzięki którym 460 osób, reprezentujących ponad 270 organizacji społecznych, nawiązało i wzmocniło swoje kontakty z innymi organizacjami, a także wymieniło z nimi doświadczenia.

IV. Budowanie wizerunku

wsparcie merytoryczne (6 krótkich filmów/tutoriali, konsultacje, szablony materiałów graficznych i komunikacyjnych) oraz dofinansowanie działań informacyjnych, dzięki którym 55 organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym różnorodności społecznej, równego traktowania i dialogu, zrealizowało kampanie informacyjne, mające na celu rozpowszechnienie idei i priorytetów Programu.

Działania skierowane były do organizacji działających poza Warszawą, w szczególności do niedawno powstałych i mniej doświadczonych organizacji z mniejszych miejscowości. Organizacje uczestniczące w projekcie zdobyły nową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im efektywniejsze planowanie i realizację działań. Te spośród nich, które pracowały nad strategiami i planami działań, we współpracy z osobami tutorskimi dokonały refleksji nad swoimi działaniami i zaplanowały ich dalszy kierunek. Dzięki działaniom sieciującym organizacjom udało się nawiązać nowe kontakty krajowe i międzynarodowe, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych działaniach i projektach. Organizacje uczestniczące już poinformowały nas o tego typu planowanych inicjatywach i przedsięwzięciach.

Partnerzy projektu ściśle współpracowali przy jego realizacji. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odpowiadała za komponent działań szkoleniowych, komponent budowania wizerunku oraz 2 spotkania tematyczne w ramach komponentu tworzenia sieci. Fundacja Edukacja dla Demokracji odpowiadała za komponent tworzenia sieci oraz planowania strategii (konsultacji dla NGO). Partnerzy dbali o to by realizowane przez nich działania wzajemnie się uzupełniały.

Dzięki realizacji projektu i wzajemnej współpracy, obie partnerskie organizacje pogłębiły znajomość potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych w Polsce, którą będą wykorzystywać w planowaniu i realizacji kolejnych projektów grantowych i wzmacniania rozwoju organizacji (zarówno wspólnych jak i realizowanych indywidualnie). Wzmocnione zostały też relacje z gronem doświadczonych osób eksperckich i tutorskich, co również będzie stanowiło cenny zasób dla przyszłych działań FED i FRSI.

Zobacz podsumowanie projektu (plik pdf)

Zobacz podsumowanie projektu (animacja)