Przedłużamy rekrutację do drugiego cyklu szkoleń Szkoły Aktywnego Sektora

Do 20 marca 2022 r. (do końca dnia) przedłużamy rekrutację do drugiego cyklu szkoleń w projekcie. W ścieżce strategicznej mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w I grupie szkoleniowej z budowania strategii rozwoju organizacji oraz grupie z budowania strategii marketingowej.

Szkoła Aktywnego Sektora to cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających poza m.st. Warszawą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pokrywamy również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie (bez kosztów podróży).

Szczegółowe informację są dostępne na stronie projektu.

Formularz rekrutacyjny:
https://bit.ly/Szkola-Aktywnego-Sektora-formularz


„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to wspólny projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji.