„Lekcja: enter” – wkrótce rozpoczynamy projekt!

Z radością informujemy, że projekt „Lekcja: enter”, przygotowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, został wybrany do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa!

Będzie to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do szkół. Przez najbliższe 4 lata przeszkolimy ponad 75 tysięcy nauczycieli, tak by potrafili lepiej wykorzystywać istniejące zasoby online w swojej codziennej pracy, a także tworzyć własne zasoby i z ich pomocą stosować aktywne metody nauczania (takie jak np. odwrócona lekcja czy WEBQuest). Stworzymy też platformę edukacyjną do wymiany doświadczeń, scenariuszy lekcji i e-zasobów. Będziemy pracowali z nauczycielami wszystkich typów szkół – nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym informatyki), humanistycznych i artystycznych (po 5 nauczycieli z danej szkoły). Nauczyciele wezmą udział w ok. 40-godzinnym szkoleniu stacjonarnym i online. Ponadto, zaprosimy dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach.

Rolą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest przygotowanie programu szkoleń dla nauczycieli, przeszkolenie trenerów oraz budowa platformy edukacyjnej z e-zasobami do szkoleń. Fundacja Orange odpowiada za przyznawanie grantów instytucjom i organizacjom, które będą prowadziły szkolenia (100 grantów w 3 edycjach), a zadaniem Instytutu Spraw Publicznych jest sieciowanie instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację projektu i monitorowanie / ewaluacja rezultatów projektu.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem projektu do realizacji. W drugiej połowie 2019 roku zostanie ogłoszony konkurs grantowy, a szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się w 2020 roku.

Wartość budżetu projektu to blisko 49 mln zł, w tym 40 mln zł zostanie przeznaczone na granty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Projekt będzie realizowany w okresie 1.04.2019 – 31.03.2023 w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.