FRSI - ciąg dalszy następuje (kilka słów od Zarządu Fundacji)

frsi_ulotka_druga_14_01_14

Po sześciu latach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI nie zamierza udać się na odpoczynek (nawet jeśli miałby być zasłużony). Bogactwo doświadczeń, partnerów, materiałów i zasobów wytworzonych w ramach PRB wywiera na nas presję, której chętnie się poddajemy, myśląc o nowych sposobach wspierania, ale przede wszystkim wykorzystywania potencjału bibliotek publicznych. Te nowe działania będą wymagały od nas na pewno sporo kreatywności, ponieważ funkcjonujemy już w innych warunkach finansowych, niż na początku PRB. Tym niemniej wspomniane wcześniej doświadczenia, a także niespożyta energia zespołu fundacji sprawiają, że chcemy z impetem wejść w nowy etap.

FRSI to fundacja, która pomaga wykorzystywać światowe trendy w technologiach komunikacyjnych do rozwoju lokalnego. Wspieramy biblioteki i organizacje pozarządowe. Łączymy różne środowiska: sektor pozarządowy, publiczny i biznes.

Co konkretnie będziemy robić odnośnie bibliotek? Otóż z całą pewnością nadal będziemy dbać o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w środowisku bibliotekarskim, które jest zainteresowane stałym rozwojem i poszerzaniem misji bibliotek o nowe obszary. W tym celu uruchomimy nową odsłonę portalu www.biblioteki.org, który postrzegamy jako otwarte narzędzie dla wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek pracujących ze społecznościami lokalnymi (w szczególności uczestników Programu Rozwoju Bibliotek), jako miejsce zdobywania praktycznej wiedzy i ciekawych pomysłów na działalność bibliotek. Planujemy wprowadzenie nowych funkcjonalności (np. kalendarza wydarzeń) oraz wzmocnienie powiązania z portalem labib.pl. Także portal www.labib.pl jak i grupa uczestników inicjatywy „LABiB” będą nadal przez nas wspierane. Będziemy również szukać optymalnej formuły na realizację kongresu bibliotek, choć jego ewentualnej kolejnej odsłony należy raczej spodziewać się w przyszłym roku.

Mówiąc o LABiBie – nadal będziemy sieciować, m.in. rozwijając projekt „Strefa Innowacji”, a także tworząc samopomocowe grupy dyrektorów bibliotek jako rezultat szkoleń „Kieruj w dobrym stylu”.

Będziemy rozwijać i oferować rozmaite formy uczenia się online – poprzez webinaria oraz kursy e-learningowe. Chcemy stworzyć wersje e-learningowe wybranych kursów oferowanych w ramach PRB, jak i w nowych obszarach.

Kontynuując temat nieoderwalnie związanych z misją FRSI nowych technologii – będziemy bacznie obserwować światowe trendy w tym obszarze i szukać sposobów ich przeniesienia na poziom lokalny w naszym kraju. Ostatnio rozpoczęliśmy w Polsce wdrażanie nowatorskiej metody uczenia dzieci i młodzieży kodowania z wykorzystaniem robotów Finch. Takie kreatywne, możliwie proste sposoby zastosowania technologii w edukacji (niezależnie od wieku), budowaniu kultury współdziałania, kulturze, ogólnie – w rozwoju indywidualnym i społecznym będą w centrum naszego zainteresowania.

Zamierzamy też aktywnie dzielić się naszymi doświadczeniami, zwłaszcza z krajami położonymi na wschód od nas. Mamy tam wielu przyjaciół także dzięki udziałowi w sieci „Global Libraries”. Mamy też już niemało doświadczeń z pracy na Ukrainie, w Gruzji czy Mołdawii.

Nasze działania będziemy prowadzić zwracając szczególną uwagę na ich jakość. Wprowadzamy trwałe zmiany w społecznościach lokalnych. Rzetelnie badamy wpływ podjętych działań i poddajemy refleksji sposoby ich realizacji. Niezwykle ważne były i są dla nas partnerstwa. Współpracujemy z sektorem pozarządowym, biznesem oraz administracją publiczną. Dbamy o synergię. Szanujemy podmiotowość uczestników naszych działań. Dzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Nasze działania cechuje także innowacyjność. Stale szukamy nowych sposobów działania w oparciu o analizę potrzeb, wyzwań i trendów krajowych i globalnych.

Aby FRSI mogła działać, będziemy – jak każda organizacja pozarządowa – pozyskiwać fundusze. Ze wszystkich możliwych źródeł: publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych. Ważne jest to, że Program Rozwoju Bibliotek zachowuje swoją markę i logotyp, stając się jednym z programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wkład ze strony naszego Fundatora będzie jednym z istotnych źródeł finansowania naszych działań.

Wracając do środków publicznych nie sposób nie nawiązać do wielkiej szansy, jaka stoi przed bibliotekami, których potencjał ma szansę stać się częścią realizacji ważnych celów rozwojowych Polski zawartych w Programie Operacyjnym „Polska Cyfrowa”, którego wdrażanie właśnie się rozpoczęło.

Program ten jest strategicznym dokumentem określającym sposób wydatkowania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020. Jedną z jego osi priorytetowych jest rozwijanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.  W ramach tejże osi m.in. ma zostać przeszkolonych 400 000 osób w zakresie umiejętności cyfrowych.

Ważną rolę w tym działaniu mogą odegrać biblioteki. Dysponując doświadczonymi bibliotekarzami w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu obsługi komputera i Internetu, a także sprzętem niezbędnym do tego typu działań, placówki biblioteczne mogą pełnić funkcję lokalnych centrów aktywizacji cyfrowej, o których mowa w założeniach „Polski Cyfrowej”.

FRSI zamierza podjąć starania o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Z pewnością ważnym partnerem takiego przedsięwzięcia będą władze samorządowe gmin, w których zlokalizowane są aktywne biblioteki, chętne do prowadzenia działań z zakresu edukacji cyfrowej. Taki projekt stanowiłby wzmocnienie i utrwalenie pozytywnych efektów inwestycji w biblioteki. Chcielibyśmy – podobnie jak Program Rozwoju Bibliotek – realizować to przedsięwzięcie z dbałością o jakość, ze szczególnym uwzględnieniem partnerskiego podejścia do uczestników, z nastawieniem na trwałość rezultatów, dlatego też chcemy wspierać już istniejące zasoby instytucjonalne gminy.

Dzięki Programowi Operacyjnemu „Polska Cyfrowa” możemy wspólnie wykorzystać potencjał bibliotek a także ich partnerów lokalnych do rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców. Do wszystkich bibliotekarzy czytających ten tekst mamy prośbę – spotkajcie się z władzami swoich gmin, poinformujcie ich o planach FRSI w kontekście „Polski Cyfrowej” i pomóżcie nam zbudować pozytywny klimat do przyszłej współpracy, abyśmy mogli wspólnie wykorzystać potencjał bibliotek do rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców.

 

Rafał Kramza, Jacek Królikowski

Zarząd FRSI