Lekcja:Enter

FE_POPC_poziom_pl

 

Lekcja:Enter to jeden z największych obecnie realizowanych projektów edukacji cyfrowej w Polsce skierowanych do szkół.

Przez najbliższe 4 lata w jego ramach zostanie przeszkolonych ponad 75 tysięcy nauczycieli, tak by potrafili lepiej wykorzystywać istniejące zasoby online w swojej codziennej pracy, a także tworzyć własne zasoby i z ich pomocą stosować aktywne metody nauczania (takie jak np. odwrócona lekcja czy WEBQuest). Szkolenia będą realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli (wraz z ew. partnerami, np. organizacjami pozarządowymi), których trenerzy zostaną w tym celu odpowiednio przeszkoleni, a dana placówka otrzyma na ten cel grant wysokości ok. 300 – 450 tys. zł (w zależności od liczby szkolonych nauczycieli).

Projekt Lekcja:Enter jest realizowany przez partnerstwo trzech organizacji: Fundację Orange (lider projektu), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Stwórzmy razem świat nowej edukacji!

PODSTAWOWE DANE:

Budżet projektu: 48 955 499,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 41 431 038,79 zł. W ramach projektu 40 mln zł zostanie przeznaczone na ok. 100 grantów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli
Czas realizacji: 1.04.2019 – 31.03.2023
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • Etap przygotowawczy: wyłonienie konsultantów merytorycznych, aktualizacja scenariuszy szkoleń dla nauczycieli, budowa platformy projektu, wyłonienie wykonawców e-materiałów do szkoleń dla nauczycieli, przygotowanie dokumentacji dot. konkursu grantowego na prowadzenie i organizację szkoleń dla nauczycieli.
 • Konkursy grantowe na prowadzenie i organizację szkoleń dla nauczycieli: 3 edycje (pierwsza edycja: jesień 2019 r.). Łącznie ok. 100 grantów.
 • Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych (4-dniowe): z uwagi na liczbę nauczycieli do przeszkolenia system szkolenia trenerów będzie dwustopniowy. Każdy grantobiorca wyłoni ok. 4 trenerów regionalnych i ok. 12 trenerów lokalnych. Trenerzy regionalni zostaną nauczeni, jak przeszkolić trenerów lokalnych, aby ci odpowiednio przeszkolili nauczycieli.
 • Rekrutacja nauczycieli i organizacja dla nich szkoleń przez grantobiorców
  W szkoleniach będą uczestniczyć 2-5 osobowe grupy nauczycieli z danej szkoły, w zależności od liczby nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, w tym członek kadry kierowniczej.
  Szkolenia nauczycieli będą odbywać się w 4 grupach przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne oraz informatyka), odrębnie dla każdego poziomu edukacji. Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach.
  Szkolenia dla nauczycieli będą trwać ok. 40 godzin, w tym ok. 32 godzin stacjonarnie i 8 online. W ramach szkolenia nauczyciele przygotują min. 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzą min. 2 zajęcia obserwowane.
 • Badanie przyrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz ewaluacja szkoleń.
 • Budowanie trwałości projektu oraz sieciowanie interesariuszy i nauczycieli uczestniczących w projekcie (min. wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, spotkania regionalne).

Podział zadań pomiędzy partnerami:

 • Fundacja Orange – konkursy grantowe, nadzór nad realizacją grantów, promocja,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – platforma projektu, metodologia szkoleń dla nauczycieli i trenerów, e-materiały do szkoleń dla nauczycieli,
 • Instytut Spraw Publicznych – badanie kompetencji cyfrowych, ewaluacja, trwałość i sieciowanie.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Koordynatorka projektu po stronie FRSI: Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl

DO POBRANIA:

Scenariusze szkoleń dla nauczycieli (wersja 2018 r., załączona do oferty na konkurs)

 

INFORMACJE O PARTNERACH:

Logo-Fundacja-Orange-RGB-Black-P

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Uczymy młodych, jak używać nowych technologii mądrze i kreatywnie, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał w tak szybko zmieniającym się świecie. Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: #SuperKoderzy, MegaMisja, czy Pracownie Orange. Wspiera też projekty innych organizacji. W jej działania jako wolontariusze włączają się pracownicy Orange Polska. Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S.A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

FRSI-01

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy. Ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości zostało wyposażonych w komputery, tablety, laptopy czy drukarki, a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia działań w bibliotekach w nowoczesny sposób, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy szkół, m.in. „Link do przyszłości”, „O finansach w… bibliotece”, „Sektor 3.0”, “Misja: programowanie – podregion ciechanowski” czy “Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole”.

ISP_kolor_PL
Instytut Spraw Publicznych jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.