Lekcja:Enter

 

„Lekcja:Enter” to jeden z największych zrealizowanych w ostatnim czasie projektów edukacji cyfrowej w Polsce skierowanych do szkół.

W ciągu ponad 4 lat jego realizacji zostało przeszkolonych ponad 82 tysięcy nauczycieli z ponad 10,3 tysięcy szkół, tak by potrafili lepiej wykorzystywać istniejące zasoby online w swojej codziennej pracy, a także tworzyć własne zasoby (np. quizy) i z ich pomocą stosować aktywne metody nauczania (takie jak np. odwrócona lekcja czy webquest). Szkolenia były realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli (wraz z ew. partnerami, np. organizacjami pozarządowymi), których trenerzy zostali w tym celu odpowiednio przeszkoleni a dana placówka/organizacja otrzymała grant wysokości ok. 300 – 450 tys. zł (w zależności od liczby szkolonych nauczycieli). Zachęcamy do odwiedzenia bazy wiedzy projektu „Lekcja:Enter”, w której opublikowaliśmy materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu (np. tutoriale, webinaria), a także do odwiedzenia bloga projektu, na którym znajdują się artykuły-inspiracje dla nauczycieli dotyczące wykorzystania poszczególnych metod i aplikacji w bieżącej pracy w szkole.

Przeczytaj publikację podsumowującą projekt

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego na zakończenie projektu (6:13):

Projekt „Lekcja:Enter” był realizowany przez partnerstwo trzech organizacji: Fundację Orange (lider projektu), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Stwórzmy razem świat nowej edukacji!

PODSTAWOWE DANE:

Budżet projektu: blisko 50 mln zł, w tym 40 mln zł zostało przeznaczonych na ok. 145 grantów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli
Czas realizacji: 1.04.2019 – 31.12.2023
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • Etap przygotowawczy: wyłonienie konsultantów merytorycznych, przygotowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń dla nauczycieli i trenerów, budowa platformy projektu, przygotowanie poradnika trenerskiego, e-materiałów do szkoleń dla nauczycieli oraz dokumentacji konkursów grantowych na prowadzenie i organizację szkoleń dla nauczycieli;
 • Konkursy grantowe na prowadzenie i organizację szkoleń dla nauczycieli: 8 edycji (pierwsza edycja: jesień 2019 r., ostatnia: styczeń 2023). Łącznie ok. 145 grantów;
 • Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych (4-dniowe): z uwagi na liczbę nauczycieli do przeszkolenia oraz budowanie potencjału placówek doskonalenia jako jeden z celów projektu, system szkolenia trenerów był dwustopniowy. Każdy grantobiorca wyłonił ok. 4 trenerów regionalnych i ok. 12 trenerów lokalnych. Trenerzy regionalni nabyli kompetencje jak przeszkolić trenerów lokalnych, aby ci odpowiednio przeszkolili nauczycieli;
 • Rekrutacja nauczycieli i organizacja dla nich szkoleń przez grantobiorców:
  W szkoleniach uczestniczyły 2-5 osobowe grupy nauczycieli z danej szkoły, w zależności od liczby nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, w tym przedstawiciel/przedstawicielka kadry kierowniczej.
  Szkolenia nauczycieli odbywały się w 4 grupach przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne oraz informatyka), odrębnie dla każdego poziomu edukacji. Ponadto, zaprosiliśmy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach.
  Szkolenia dla nauczycieli trwały ok. 40 godzin, w tym ok. 32 godzin prowadzonych przez trenera/trenerkę i 8 godzin samodzielnej pracy online na platformie projektu. W ramach szkolenia nauczyciele przygotowywali 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzili – na ich podstawie – 2 zajęcia, obserwowane przez przedstawiciela/przedstawicielkę kadry kierowniczej szkoły. Wybrane scenariusze lekcji zostały opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
  Od stycznia 2023 r. w szkoleniach został umożliwiony udział indywidualnym nauczycielom (bez konieczności zgłaszania się w zespole) – szkolenia te trwały 18 godzin, bez konieczności przygotowania scenariuszy zajęć i prowadzenia na ich podstawie lekcji w szkole.
  Od marca 2020 r., z uwagi na pandemię Covid-19 a potem zalety tej formy, szkolenia dla nauczycieli są realizowane przez grantobiorców w formule aktywnych warsztatów online, prowadzonych w czasie rzeczywistym;
 • Badanie przyrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz ewaluacja szkoleń;
 • Budowanie trwałości projektu oraz sieciowanie interesariuszy i nauczycieli uczestniczących w projekcie (min. wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, spotkania ponadregionalne).

Podział zadań pomiędzy partnerami:

 • Fundacja Orange (lider) – zarządzanie projektem, organizacja i przeprowadzenie konkursów grantowych, nadzór nad realizacją grantów (w tym szkoleń), platforma projektu (część administracyjna), promocja projektu,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – platforma projektu (część merytoryczna), metodologia szkoleń dla nauczycieli i trenerów (w tym dostosowanie szkoleń, zaplanowanych jako stacjonarne, do formy zdalnej), przeszkolenie i wsparcie trenerów regionalnych, e-materiały do szkoleń dla nauczycieli,
 • Instytut Spraw Publicznych – badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, ewaluacja szkoleń, budowanie trwałości i sieciowanie nauczycieli.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Koordynatorka projektu po stronie FRSI: Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl

 

INFORMACJE O PARTNERACH:

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Uczy młodych, jak używać nowych technologii mądrze i kreatywnie, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał w tak szybko zmieniającym się świecie. Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: #SuperKoderzy, MegaMisja, czy Pracownie Orange. Wspiera też projekty innych organizacji. W jej działania jako wolontariusze włączają się pracownicy Orange Polska. Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem „Programu Rozwoju Bibliotek” – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy, a obecnie jest kontynuowane ze środków PAFW. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy osób indywidualnych, m.in. „Biblioteka dla wszystkich”, „Sektor 3.0” PAFW, „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” (jako partner dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) czy „My Digital Life”.

 


Instytut Spraw Publicznych jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.