Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskich władz lokalnych w Polsce

Od 6 do 10 lipca gościliśmy w FRSI przedstawicieli mołdawskich władz lokalnych, którzy odwiedzili Polskę w ramach projektu DISCUS – Discussion on Information Society Building Issues Platform, którego partnerem jest nasza fundacja.

W programie wizyty znalazły się odwiedziny w instytucjach i urzędach Warszawy, w podwarszawskiej Zielonce, Piotrkowie Trybunalskim oraz Krakowie. Uczestnicy wizyty reprezentujący Urząd Gminy Sarata Veche, Urząd Miasta Calarasi oraz Orhei, Radę Powiatu Ialoveni oraz koordynatorka projektu DISCUS z Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Kiszyniowa (lidera projektu) mieli okazję zapoznać się z wybranymi e-usługami dostępnymi w urzędach polskich na wszystkich szczeblach samorządu – w gminie, powiecie, województwie samorządowym oraz oferowanymi mieszkańcom przez instytucje administracji centralnej.

Podczas spotkań z polskimi specjalistami odpowiedzialnymi na co dzień za wdrażanie e-usług i obsługę mieszkańców w urzędach w Polsce goście mogli prześledzić proces budowania społeczeństwa informacyjnego oraz stopień wdrażania e-usług w polskich samorządach.

W Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości grupa zapoznała się z systemem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego goście mieli m.in. okazję prześledzić wieloletnią systematyczną pracę nad informatyzacją urzędu i przy wdrażaniu e-usług dla mieszkańców. Dzięki pracy zgranego zespołu i sprawnego zarządzania powstała np. Piotrkowska Platforma e-learningowa, z której korzysta przeszło 7000 osób – młodzieży i dorosłych – z miasta i powiatu piotrkowskiego poszerzając swą szkolną wiedzę czy zdobywając nowe kwalifikacje potrzebne w pracy zawodowej. W Piotrkowie mieszkańcy mają możliwość potwierdzenia podpisu elektronicznego (profil zaufany na e-PUAP), co jak dotąd nie jest regułą w jednostkach samorządowych w Polsce. W małopolskim Urzędzie Marszałkowskim i w Piotrkowie zwrócono także uwagę na wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-usług dla mieszkańców, co jest istotne dla Mołdawii z uwagi na dostępność niektórych środków UE w ramach umowy stowarzyszeniowej z Unia Europejską, którą niedawno podpisała Mołdawia. Dzięki wsparciu z funduszy UE zaistniała np. Małopolska Chmura Edukacyjna czy projekt Wirtualne Muzea Małopolski, z którymi zapoznaliśmy naszych gości.

Różnorodne metody kontaktu z mieszkańcami za pomocą ICT prezentowane w urzędzie Miasta Zielonka, m.in. system video transmisji z sesji Rady Miasta, powiadomienia sms, a także e-skrzynka podawcza i elektroniczny system obiegu dokumentów, były wymieniane wśród najważniejszych tematów wizyty podobnie jak system zarządzania gospodarką komunalną miasta przy wykorzystaniu rozwiązań typu GIS wdrożony np. w województwie kujawsko-pomorskim czy projekt Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim.

System kontaktu z mieszkańcami przez Internet przy pomocy SMS i mailingu, zarządzanie miastem z wykorzystaniem systemów typu GIS (Geographical Information System), elektroniczne księgi wieczyste oraz wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w urzędzie wymieniono wśród najważniejszych projektów pokazanych podczas wizyty, których wdrożenie w urzędach w Mołdawii wpłynęłoby na poprawę ich funkcjonowania.

Przedmiotem jednego ze spotkań była też współpraca FRSI z samorządem lokalnym w Polsce na rzecz rozwoju bibliotek, a także praktyczne wykorzystanie nowych technologii w celu uatrakcyjnienia oferty biblioteki i dotarcia do szerszego grona odbiorców. Goście mieli okazję zwiedzić biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i poznać tryb ich pracy i sposób wykorzystania ICT (katalogi online, komunikacja via sms, pracownia muzyczna, edukacyjny projekt z wykorzystaniem Internetu dla grupy młodzieży realizowany w ramach projektu Strefy Innowacji FRSI).

Podobne wizyty planowane są w ramach projektu także w Czechach i Słowacji.

linia

 

FRSI wraz z DATAB consult s.r.o. z Czech i ProIS s.r.o ze Słowacji jest partnerem w międzynarodowym projekcie DISCUS (Discussion on Information Society Building Issues Platform), realizowanym w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Liderem projektu jest Instytut na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Kiszyniowa w Mołdawii (ang:. Information Society Development Institute) www.idsi.md.

Projekt trwa 12 miesięcy, do końca grudnia 2015 r. W ramach projektu odbywają się międzynarodowe seminaria (4) i wizyty studyjne (3) w krajach partnerskich projektu, działa też internetowa platforma projektu.

Więcej o projekcie: www.discus.idsi.md, https://www.facebook.com/DISCUS.IDSI