Partnerstwo na rzecz edukacji finansowej / PREF

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej to nieformalna grupa organizacji i instytucji (pozarządowych), które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. PREF zostało reaktywowane we wrześniu 2015 r. – wcześniej było aktywne w latach 2005-2009; wówczas powstał m.in. działający do dziś portal www.edufin.pl.

Misją PREF jest stworzenie platformy współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom społecznym, dopasowanej do ich potrzeb.

Wobec widocznego zapotrzebowania na edukację finansową, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy projektu – 4 organizacje z Mazowsza – podjęły współpracę w ramach niniejszego projektu, mającą na celu:

 • zwiększenie świadomość znaczenia edukacji finansowej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji obywatela wśród społeczeństwa i administracji publicznej;
 • zwiększenie liczby i jakości programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, czy osób o niskich dochodach;
 • doprowadzenie do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, w tym sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego;
 • wypracowanie zrębów narodowej strategii edukacji finansowej na lata 2017-2020.

Zakładamy, że jednym z efektów pracy PREF będzie stworzenie międzysektorowej grupy roboczej, a docelowo wypracowanie narodowej strategii edukacji finansowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Liderem projektu jest Fundacja Microfinance Centre, a partnerami są: Fundacja Innowacja i Wiedza, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Związek Biur Porad Obywatelskich. Do Partnerstwa PREF dołączają kolejne organizacje, z którymi wspólnie pracujemy nad strategią edukacji finansowej.

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: 34.610 PLN
Czas: 4 maja – 31 grudnia 2016
Zasięg: do projektu zapraszamy przede wszystkim organizacje i instytucje z terenu Mazowsza, jednak do śledzenia prac nad strategią edukacji finansowej i wspólnego jej budowania wraz z członkami PREF zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje z całej Polski.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • grupy robocze: praca w projekcie przebiega w ramach 4 grup roboczych, koordynowanych przez partnerów projektu, które podjęły się opracowania następujących zagadnień:
  • zasady partnerstwa PREF, kryteria przyjmowania członków, komunikacja w PREF, rzecznictwo na rzecz edukacji finansowej;
  • standardy jakości w edukacji finansowej (metodyka, proces edukacyjny);
  • matryca kompetencji edukacji finansowej dla różnych grup społecznych i zidentyfikowanie odpowiednich metody pracy;
  • dobre praktyki w edukacji finansowej – zebranie doświadczeń pracy partnerów;
 • sieciowanie: spotkania online i offline – przy opracowaniu i konsultacji zagadnień do strategii wykorzystujemy przede wszystkim nowe technologie informacyjne i komunikacyjne – narzędzia internetowe takie jak lista dyskusyjna, praca na dokumentach współdzielonych w sieci, Skype, webinaria. Każda z organizacji partnerskich zorganizuje także spotkanie w swojej siedzibie co pozwoli na większą integrację i poznanie specyfiki pracy partnerów;
 • seminarium „Edukacja finansowa dla każdego”: 30 listopada 2016 r. w Warszawie – zostaną zaprezentowane wyniki prac grup roboczych;
 • portal Edufin – w zakładce dedykowanej organizacjom i edukatorom zainteresowanym edukacją finansową zbierane są wyniki prac grup roboczych, materiały edukacyjne, dobre praktyki.

 

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

 • mieszkańcy Polski poszerzą swą wiedzę nt. edukacji finansowej i jej znaczenia w codziennym życiu obywateli,
 • edukatorzy i instytucje zainteresowane prowadzeniem edukacji finansowej zyskają materiały edukacyjne (dobre praktyki, programy, scenariusze zajęć, katalog kompetencji finansowych itd.) zgromadzone w dedykowanej PREF zakładce portalu edufin.pl,
 • organizacje pozarządowe i instytucje zainteresowane edukacją finansową skorzystają z platformy współpracy PREF rozwijając działalność na rzecz wypracowania i wdrażania wieloletniej Narodowej Strategii Edukacji Finansowej.

WIĘCEJ:

 

www.edufin.pl/index.php/partnerstwo-na-rzecz-edukacji-finansowej
mfc.org.pl/pref/

 

PROJEKT W FRSI KOORDYNUJE:

Katarzyna Morawska

 

logotypclaim_czerwony_pl_

Projekt jest współfinansowany ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.