O finansach... w bibliotece - 6. edycja

Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach w całej Polsce. Podczas spotkań edukacyjnych organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak korzystać z nowoczesnych usług finansowych. Do tej pory w kursach w ponad 500 bibliotekach wzięło udział ponad 12.000 osób. W 6. edycji bierze udział 100 bibliotek szkoląc ponad 2.000 osób z zakresu zarządzania domowymi finansami i obsługi nowoczesnych produktów i usług finansowych. Bibliotekarze prowadzą spotkania edukacyjne w oparciu o kurs e-learningowy i scenariusze zajęć z wykorzystaniem zasobów internetowych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek. Partnerami regionalnymi obecnej edycji projektu są wojewódzkie biblioteki publiczne.

Cykl artykułów prezentujących istotę projektu: Portfel w sieci, czyli o edukacji finansowej pokolenia 50+

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet: 742.753,75 PLN, w tym 682.000 PLN stanowi dotacja Narodowego Banku Polskiego (pozostała część to wkład własny FRSI i bibliotek)
Czas: 2019 – 2020 (6. edycja projektu)
Zasięg: ogólnopolski, obecnie 100 bibliotek z terenów wiejskich i miast do 200 tyś. mieszkańców.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • szkolenia dla ponad 200 bibliotekarzy (kurs e-learningowy, seria webinariów, szkolenia stacjonarne, konsultacje online i na miejscu),
  • spotkania edukacyjne „O finansach… w bibliotece” dla łącznie 2.000 osób dorosłych (15 godzin kursu),
  • konkurs dobrych praktyk edukacji finansowej w bibliotekach,
  • eksperckie seminarium w Warszawie nt. edukacji finansowej w bibliotekach..

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

  • mieszkańcy zyskują praktyczną wiedzę o domowych finansach, co pozwala im na lepsze wykorzystanie i bezpieczne dysponowanie środkami oraz ułatwia zarządzanie domowym budżetem,
  • gminy przyczynią się do podwyższenia poziomu edukacji finansowej wśród mieszkańców,
  • bibliotekarze posiądą nowe umiejętności i wiedzę przydatną w pracy z mieszkańcami,
  • biblioteki rozszerzą swoje usługi udostępniając możliwość edukacji finansowej dla mieszkańców, pozyskają też dzięki temu nowych użytkowników

INSPIRACJE

(doświadczenia bibliotek – laureatów konkursu dobrych praktyk w 6. edycji projektu)

I miejsce ex aequo – Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach za inspirację pt. „Wzbogaceni 50+” (https://labib.pl/inspiracja/pokaz/2330)
I miejsce ex aequo – Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie za inspirację pt. „”O finansach… w bibliotece”? TAK to jest możliwe – również w Waszej Bibliotece (:” (https://labib.pl/inspiracja/pokaz/2340)
II miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini za inspirację pt. „Seniorzy i osadzeni w projekcie „O finansach … w Bibliotece”- edycja 6” (https://labib.pl/inspiracja/pokaz/2324)

WIĘCEJ:

ofinansachwbibliotece.biblioteki.org

 

PROJEKT KOORDYNUJĄ:

Karolina Walecka i Martyna Woropińska