Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowych kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej

W projekcie „Jak rozmawiać” chcemy zachęcić Ciebie, mieszkańca/mieszkankę, członka/członkinię lokalnej społeczności do rozmawiania o ważnych dla Ciebie sprawach z innymi. Z osobami spoza kręgu rodziny i znajomych, z ludźmi myślącymi inaczej niż Ty. Badania, do których dotarliśmy i nasze własne obserwacje pokazują, że robimy to rzadko, co szkodzi budowaniu lokalnych relacji, zaufania, poczucia wspólnoty, nie ułatwia wspólnych działań czy weryfikowania informacji, które do nas docierają.

Nie liczymy na to, że wszyscy rozmawiający nagle się z sobą zgodzą. Nie zakładamy, że od razu rozmawiać będziemy o wielkich, istotnych dla całej Polski i świata sprawach. Przeciwnie, interesują nas te istotne lokalnie, a wartość widzimy już w samym dialogu. Jeśli ktoś kogoś przekona, zachęci do działania, będzie to dodatkowa wartość.
Wierzymy, że takie regularne spotkania pomogą lokalnym wspólnotom lepiej się poznać, zbadać różne racje i punkty widzenia, zobaczyć złożoność interesów i postaw, dostrzec inne niż moje własne źródła informacji. Pomogą zorientować się, kto wokół mnie ma wiedzę i kompetencje w danym temacie, zbudować lokalne zasoby.

Jak mają wyglądać te rozmowy? W przewodniku dialogu, który wypracowujemy, zawrzemy wskazówki, co może w nich pomóc. Szczegóły – formę, miejsce, czas spotkań – pozostawiamy lokalnym społecznościom i osobom, które zechcą takie spotkania organizować i zapraszać na nie innych. Mamy nadzieję, że rozmowy takie przerodzą się w stałe okazje do spotkań. W projekcie nazwaliśmy je klubami informacji, bo informacja, wymiana informacjami, ich porównywanie i wzajemne weryfikowanie będą tu najważniejsze.

W projekcie zaoferujemy wsparcie warsztatowe liderom i liderkom kilkudziesięciu gmin i miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Pisząc projekt uznaliśmy, że są one szczególnie istotne. Materiałami i zasobami projektu będziemy jednak dzielić się szeroko – liczymy, że działania na rzecz dialogu lokalnego podejmie z nami więcej miejsc i osób.

CELE PROJEKTU

 • zwiększenie dostępności do wiarygodnych i wartościowych informacji, a także zdolności obywateli do ich krytycznej analizy i oceny,
 • wdrożenie i popularyzacja modelu wspólnego tworzenia wiedzy poprzez partycypacyjne interaktywne wydarzenia: dyskusje i debaty,
 • wspieranie lokalnego dialogu w każdej możliwej formie (rozmowy, spotkania) w bezpiecznym środowisku,
 • rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności informacyjnych (kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami), zwłaszcza wśród osób nieaktywnych w życiu społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowych umiejętności niezbędnych do ich zaangażowania.
  .

PODSTAWOWE DANE

Budżet: 299.898,00 euro. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Czas: 01.04.2021-31.03.2024
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

 • wznowienie/ustanowienie kultury interakcji w społeczności – stworzenie bezpiecznej przestrzeni do spotkań i dzielenia się informacjami na bardziej neutralne / codzienne tematy, aby zachęcić do wymiany informacji i rozwinąć podstawowe umiejętności kultury komunikacyjnej;
 • inspirowanie ludzi do poszukiwania nowych źródeł informacji – także do użytku prywatnego, zapewnienie wsparcia ekspertów i ekspertek, stworzenie struktur promujących lokalnych ekspertów i ekspertki;
 • rozwijanie umiejętności debatowania – zmniejszanie stresu u ludzi podczas omawiania kontrowersyjnych tematów i zachęcanie ich do udziału w takich rozmowach;
 • stworzenie bezpiecznego środowiska dla potencjalnie kontrowersyjnych debat i pokazów/wydarzeń, a także nauka różnych strategii zarządzania konfliktem, aby zmniejszyć napięcie podczas debat i zachęcić nowe osoby do uczestnictwa.
  .

PLANOWANE REZULTATY:

 • 30 organizacji społeczeństwa obywatelskiego kształcących Polki i Polaków w zakresie działań na rzecz społeczności lub społeczeństwa obywatelskiego oraz umiejętności korzystania z mediów,
 • 60 publicznych i edukacyjnych instytucji / organizacji współpracujących z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji obywatelskiej,
 • 1500 osób uczestniczących w spotkaniach we wszystkich miejscowościach, w których będzie realizowany projekt oraz edukowanych w zakresie praw obywatelskich, partycypacji i umiejętności korzystania z mediów,
 • 30 inicjatyw na rzecz lepszej / rozszerzonej edukacji obywatelskiej i edukacji medialnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://jakrozmawiac.org.pl.

PROJEKT KOORDYNUJE:

Adriana Skutyńska  >