Statut FRSI

STATUT FUNDACJI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, działającą na podstawie przepisów Stanu Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Martę Grzelak, notariusza w Warszawie, w dniu 13 marca 2008 roku za numerem Repertorium A nr 820/2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

4. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały i przedstawicielstwa za granicą lub uczestniczyć w innych organizacjach pozarządowych.

5. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych.

Art. 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Art. 4

Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: FRSI, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w języku angielskim.

Art. 5

Ministrem właściwym, w rozumieniu przepisów o fundacjach, ze względu na cele Fundacji, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 6

1. Celem Fundacji jest wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami, w szczególności:

1) zwiększanie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie,

2) popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym i działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów,

3) edukacja w zakresie obecnych i przyszłych wyzwań cyfrowych,

4) inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów różnych sektorów mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

5) zwiększanie i popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego oraz angażowanie społeczeństwa, instytucji, organizacji i innych podmiotów w działania na rzecz jego poprawy, w tym z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

6) wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego i zdrowia obywateli, w tym poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

2. Fundacja realizuje swoje cele w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, kultury, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony praw konsumentów, wspierania organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz uchodźców, migrantów oraz mniejszości narodowych, rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami, działania na rzecz integracji europejskiej, jak również wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, upowszechniania i umacniania wolności, demokracji i swobód obywatelskich poprzez bezpośrednią realizację przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji, darowizn lub pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej organizacjom, instytucjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zgodną z celami Fundacji niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, na prowadzenie działań o celach zgodnych z celami Fundacji wymienionymi w ust. 1, w następujących formach:

1) budowa i rozwój infrastruktury technicznej i systemów informatycznych służących zapewnieniu obywatelom oraz instytucjom i organizacjom dostępu do Internetu,

2) prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów statutowych, w tym udzielanie pomocy organizacyjnej i know-how placówkom naukowym, instytucjom, organizacjom i innym podmiotom,

3) prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych, także we współpracy z instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych, wykorzystywanych do realizacji celów statutowych Fundacji, dla rozwoju jednostek, społeczności lokalnych i społeczeństwa, w tym prowadzenie rzecznictwa interesów grup marginalizowanych w zakresie możliwości, jakie tworzą dla nich technologie informacyjne i komunikacyjne,

4) tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji na temat społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie zasobów Internetu i ich promocja,

5) działalność wydawnicza, w tym publikowanie raportów i ekspertyz dotyczących stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz sytuacji poszczególnych grup społecznych, w tym uchodźców, migrantów jak i mniejszości narodowych, w tym zakresie,

6) tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych dla uczniów i studentów oraz dorosłych na działania i przedsięwzięcia zgodne z celami statutowymi Fundacji,

7) prowadzenie działań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, podróży studyjnych, targów, wystaw, a także doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji, w zakresie objętym celami Fundacji,

8) promocja oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji, instytucji i innych podmiotów służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,

9) wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w działaniach Fundacji i realizacji celów statutowych,

10) wspomaganie merytoryczne, finansowe i organizacyjne działań, instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz inicjatyw obywatelskich i samorządów terytorialnych na rzecz ochrony środowiska, przede wszystkim z wykorzystaniem potencjału narzędzi cyfrowych, w tym mediów społecznościowych,

11) współpracę z instytucjami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami  w kraju i za granicą dla osiągania celów Fundacji,

12) współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dotycząca znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych w rozwoju indywidualnym i społecznym.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

Art. 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach ogólnych, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności w następującym zakresie:

1) 85.5 pozaszkolne formy edukacji i szkolenia,

2) 85.6 działalność wspomagająca edukację,

3) 82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

4) 63 działalność usługowa w zakresie informacji,

5) 47.99 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

6) 82.99 pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7) 72.20.z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

8) 72.19 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

9) 72.19.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technologii komputerowych i informatyki,

10) 70. 22. Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

11) 62.01.z. działalność związana z oprogramowaniem,

12) 46.51. z. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

13) 58.19.z. pozostała działalność wydawnicza,

14) 58, 29, z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

15) 62.02.z. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

16) 62.03.z. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

17) 62.09.z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

18) 63.11.z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

19) 69.20.z. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

20) 85.59.b.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji po konsultacjach z Radą Fundacji.

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona także poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady, którymi kierują osoby powołane do pełnienia swojej funkcji przez Zarząd.

5. W związku z decyzją Zarządu Fundacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, z funduszu założycielskiego Fundacji zostanie przeznaczona na ten cel kwota 1.000 zł.

Art. 8

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

2. Plan finansowy określa przewidywane wpływy i wydatki Fundacji.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji podlega badaniu przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 125.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, przyznany w oświadczeniu woli Fundatora o ustanowieniu Fundacji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

Art. 10

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim, mogą pochodzić z:

1) darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora,

2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych,

3) krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych,

4) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

7) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

8) zysków działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Art. 11

1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w art. 6 niniejszego Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Art. 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkujących i gospodarujących, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,

3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,

4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

Art. 13

Organami Fundacji są:

1. Zarząd,

2. Rada Fundacji.

Art. 14

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1 określa każdorazowo Rada Fundacji.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w okresie trwania danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.

6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji.

Art. 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) realizacja celów statutowych Fundacji,

3) opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań określonych w art. 6 Statutu oraz organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, w tym decydowanie o formie i zakresie jej prowadzenia,

5) uchwalanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,

6) powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,

7) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,

8) wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu,

9) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub o likwidację Fundacji,

10) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

3. Dla założenia przez Fundację lub dla przystąpienia Fundacji do zrzeszeń, spółek handlowych i innych organizacji wymagane jest zezwolenie Rady Fundacji.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również konsultantów oraz ich zespoły – do oceny podejmowanych przedsięwzięć przez Fundację.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

6. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd będzie sporządzał i przedkładał Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości.

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu, chyba że członek Zarządu i Rada Fundacji postanowią inaczej.

8. Fundacja ponosi koszty związane ze sprawowaniem zarządu przez członka Zarządu.

9. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.

10. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu.

Art. 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu, lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu..

Art. 17

1. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, za wyjątkiem pierwszej Rady Fundacji, której kadencja wynosi jeden rok.

3. Liczbę członków Rady w granicach określonych w ust. 1 określa każdorazowo Rada Fundacji.

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołuje Fundator przy odpowiednim zastosowaniu ust.1 i ust. 6. Członków Rady Fundacji następnych kadencji (w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i jego Zastępców) lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję albo dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją uchwałą Rada Fundacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.

5. Powołanie Rady Fundacji nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Bieg kadencji nowo wybranej Rady Fundacji rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej Rady.

6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Fundacji danej kadencji.

7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Fundacji uchwałą Rady Fundacji podjętą większością 3/4 głosów.

8. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkując i gospodarując, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Na członków Rady Fundacji nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

11. Członkowie Rady Fundacji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Fundacji, w wysokości nie wyższej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również zwrot uzasadnionych kosztów. Członkowie Rady Fundacji mogą zrezygnować z wynagrodzenia. Członkowie Rady Fundacji podlegli Fundatorowi z tytułu zatrudnienia nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Fundacji. Wysokość wynagrodzenia określa Rada Fundacji.

Art. 18

1. Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

4) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia,

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

6) uchwalanie ogólnych warunków przyznawania przez Fundację grantów,

7) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

8) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

9) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,

10) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

11) wyrażanie opinii, we wszelkich uznanych przez Radę za istotne sprawach, w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

12) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej.

2. W celu realizacji swoich zadań Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.

Art. 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Rada Fundacji podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy powołania i odwołania członków Rady Fundacji oraz powołania i odwołania członka Zarządu oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.

7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

Art. 20

1. Uchwały Zarządu oraz Rady Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Zarządu lub Rady Fundacji, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również w innych sprawach określonych przez Zarząd i Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU I ZMIANA CELU FUNDACJI

Art. 21

1. Do czasu upływu kadencji pierwszej Rady Fundacji zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez Fundatora, a po tym terminie – przez Radę Fundacji z jej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Do powzięcia uchwały przez Radę Fundacji w sprawie zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

Art. 22

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

Art. 23

1. O likwidacji decyduje wyłącznie Rada Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada Fundacji podejmuje większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.

3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.

Art. 24

Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w art. 6 i utworzenie nowej fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

Art. 25

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

2. Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację oraz Fundatorowi zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o fundacjach.

 

STATUT FRSI DO POBRANIA    >

POWRÓT DO STRONY O NAS