Komunikat dotyczący kontynuacji Programu Rozwoju Bibliotek

  

Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności podjęły decyzję o przedłużeniu realizacji Programu Rozwoju Bibliotek do 31 marca 2015 roku, a co za tym idzie – o przeprowadzeniu dodatkowych działań rozszerzających skalę programu i utrwalających jego efekty. Stało się to możliwe dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami przekazanymi przez Fundację Gatesów oraz wkładowi finansowemu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w małych miejscowościach. Dzięki niemu biblioteki stają się nowoczesnymi, aktywnymi miejscami dostępu do wiedzy, informacji, kultury i edukacji, oferującymi przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną społeczność. Zgodnie z pierwotnymi założeniami program miał być prowadzony do końca marca 2014 roku i objąć ok. 3300 placówek bibliotecznych z małych miejscowości.

Obecnie możliwe będzie zaoferowanie wsparcia większej liczbie bibliotek, a także przeprowadzenie dodatkowych działań skierowanych do dotychczasowych uczestników programu. Ostatecznie obejmie on ok. 3800 placówek bibliotecznych z małych miejscowości (blisko 60% grupy docelowej).

Obecnie w Programie Rozwoju Bibliotek uczestniczy 3327 placówek z 1107 gmin. W bieżącym roku, dzięki przedłużeniu realizacji programu, ich liczba będzie mogła powiększyć się o około 450 placówek z około 150 gmin. Skierowana do nich oferta będzie bazować na dotychczasowych doświadczeniach i sprawdzonej metodologii programu. Jego nowi uczestnicy otrzymają sprzęt (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki), szkolenia (w szczególności warsztaty planowania rozwoju biblioteki, szkolenia informatyczne) oraz możliwość udziału w konkursie grantowym na realizację swoich własnych projektów. Rozpoczęcie rekrutacji jest planowane na przełomie stycznia i lutego 2013 roku.

Natomiast biblioteki, które już uczestniczą w programie otrzymają ofertę nowych szkoleń: z zakresu zarządzania biblioteką oraz organizowania spotkań i pracy z grupami. Na bazie dotychczas oferowanych szkoleń powstaną kursy e-learningowe, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym bibliotekarzom. Rozwijana będzie inicjatywa LABIB obejmująca sieć ponad stu bibliotekarzy-innowatorów, tworzących i upowszechniających za pośrednictwem portalu społecznościowego nieszablonowe pomysły na działalność bibliotek. Planowane jest również wspieranie atrakcyjnego i nowoczesnego oznakowania bibliotek w przestrzeni publicznej.

Bardzo istotne będzie także budowanie synergii innych przedsięwzięć prowadzonych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Programem Rozwoju Bibliotek, przede wszystkim w odniesieniu do roli nowoczesnych technologii dla rozwoju lokalnego. Biblioteki mogą być zarówno miejscem upowszechniania rozwiązań ICT poprawiających jakość świadczonych przez nie usług dla mieszkańców, jak i ośrodkami prowadzącymi w swoich społecznościach innowacyjne działania z wykorzystaniem nowych technologii.

Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek są bardzo aktywne. Poza swoimi tradycyjnymi funkcjami związanymi z dostępem do kultury i książki prowadzą wiele różnorodnych działań: dbają o wczesną edukację dzieci, upowszechniają nowoczesne technologie, organizują zajęcia dla seniorów, pomagają w poszukiwaniu pracy. W małych miejscowościach są często jedyną przyjazną i dostępną dla wszystkich przestrzenią, przyczyniają się do rozwoju całej społeczności.

Dzięki przedłużeniu realizacji Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczące w nim placówki otrzymają dodatkowe wsparcie, a kolejne, które do nich dołączą, będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.

 
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Partnerem i grantobiorcą Fundacji Gatesów w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 

Kontakt:

Przemysław Zaroń
Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
tel. 48 22 550 28 00, e-mail: p.zaron@pafw.pl

Małgorzata Dąbrowska
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
tel. 722 002 136, e-mail: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl