„Jak rozmawiać?” – podsumowanie projektu

Projekt „Jak rozmawiać?” powstał w odpowiedzi na rosnącą dezinformację w Polsce i niski poziom kompetencji informacyjnych. Współczesne społeczeństwo boryka się z coraz mniejszą liczbą okazji do prowadzenia dialogu między osobami o zróżnicowanych poglądach. Dlatego ludzie częściej zamykają się w swoich „bańkach informacyjnych” i mają trudności z wyszukiwaniem oraz weryfikowaniem potrzebnych informacji. To prowadzi do zmniejszenia zaangażowania w sprawy publiczne i mniejszego udziału w życiu społecznym.

W FRSI wierzymy, że dialog pozwala się poznawać, lepiej rozumieć i czerpać od siebie nawzajem. To pierwszy krok do zaangażowania się we wspólne sprawy i podejmowania działań uwzględniających potrzeby innych.

Długofalowym celem projektu “Jak rozmawiać” było stworzenie przestrzeni do rozwijania kompetencji informacyjnych i umiejętności prowadzenia dialogu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i z udziałem osób dotychczas niezaangażowanych. Projekt miał na celu poprawę jakości komunikacji, zmniejszenie polaryzacji społecznej oraz budowanie zaufania społecznego. Przez wspieranie dialogu lokalnego, projekt dążył do angażowania ludzi w wspólne sprawy oraz podejmowanie działań uwzględniających potrzeby innych.

Beneficjenci

To przede wszystkim przewodnicy i przewodniczki dialogu, ich lokalne społeczności oraz instytucje i organizacje współpracujące. Beneficjentami były osoby z różnych środowisk, w tym młodzież, seniorzy oraz osoby związane z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

Liczby

  • 28 miejsc w Polsce
  • 85 przewodników i przewodniczek dialogu
  • ponad 90 godzin wsparcia warsztatowego dla każdej grupy
  • łącznie 435 godzin szkoleniowych
  • 10 osób trenerskich10 osób tutorskich
  • ponad 170 spotkań dialogowych
  • ponad 2.300 osób uczestniczących w spotkaniach

 

Etap 1 – Badanie i tworzenie modelu (IV – XI 2021)

Wspólnie z Fundacją Obserwatorium przeprowadziliśmy badania jakościowe pokazujące, jak rozmawia się w Polsce o ważnych sprawach.

Wspólnie z Fundacją Dom Pokoju oraz Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich stworzyliśmy „Model budowania dialogu krok po kroku”, czyli przewodnik pokazujący w jedenastu krokach, jak przygotować się do roli przewodnika/przewodniczki dialogu, zorganizować i przeprowadzić spotkanie dialogowe na ważny dla danej społeczności temat.

Etap 2 – Pilotaż (XII 2021 – VIII 2022)

Zaprosiliśmy pięć zespołów przewodników i przewodniczek dialogu do testowania modelu – zorganizowania i zrealizowania zgodnie z nim i wsparciem warsztatowym oraz tutorskim co najmniej dwóch spotkań dla danej społeczności.

Etap 3 – Wdrożenie (IX 2022 – XI 2023)

Z pomocą biorących udział w pilotażu trenerów i trenerek uzupełniliśmy „Model budowania dialogu krok po kroku” o doświadczenia pilotażu.

Kolejne 24 zespoły przewodników i przewodniczek dialogu, wzmocnione doświadczeniem warsztatów oraz wspierane przez tutorów, organizowało oraz facylitowało min. 6 dialogów dla swoich społeczności.

Etap 4 – Utrwalanie (IX 2023 – IV 2024)

Utrwalano rezultaty projektu m.in. podczas konferencji podsumowującej, spotkaniach o dialogu, podczas wizyt studyjnych w Norwegii.

Przygotowano 3 scenariusze prostych działań, zachęcających do organizacji spotkań o ważnych tematach i wartościach – takich jak demokracja, włączenie społeczne i przeciwdziałanie zmianom klimatu – w lokalnych społecznościach.

Polsko-norweska współpraca

W partnerstwie z Nansen Center for Peace and Dialogue zorganizowaliśmy pięciodniowe warsztaty z facylitacji dialogów publicznych i transformacji konfliktów dla chętnych przewodniczek i przewodników dialogu z Polski i Norwegii oraz dodatkowe webinaria. Z partnerami lokalnymi z okolic Oslo i Trondheim; zrealizowaliśmy dwie wizyty studyjne w Norwegii, by dzielić się naszymi doświadczeniami i inspirować dobrymi praktykami norweskimi.

Dialog jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania dezinformacji. Bo zmniejsza polaryzację społeczną, redukuje poziom emocji podczas rozmowy, służy budowaniu zaufania społecznego.

Pobierz publikacje:

Model budowania dialogu krok po kroku

Raport z ewaluacji projektu


“Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej” to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.