Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur. Rusza nowy projekt!

Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spotkań wielu kultur – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Biblioteka to miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich, miejsce bezpieczne – może być takim także dla imigrantów i uchodźców.

Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości.

W projekcie wezmą udział 3 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych z trzech zróżnicowanych kulturowo województw. Polskie biblioteki swoim doświadczeniem w pracy z imigrantami oraz mniejszościami kulturowymi wspierać będzie sześć bibliotek norweskich:

W ramach projektu:

  • Przedstawiciele bibliotek wojewódzkich i powiatowych wezmą udział w czterodniowych szkoleniach wstępnych, w których uczestniczyć będą także bibliotekarze norwescy oraz przedstawiciele mniejszości i członkowie organizacji pozarządowych. Po szkoleniach biblioteki wojewódzkie zaktualizują swoje strategie rozwoju, uwzględniając wsparcie bibliotek powiatowych i gminnych w działaniach wielokulturowych.
  • Przedstawiciele bibliotek powiatowych i gminnych (partnerstwa powiatowe) wezmą udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń, w wyniku których każde partnerstwo przygotuje trzyletni plan działań wielokulturowych. W szkoleniach uczestniczyć będą również przedstawiciele lokalnych mniejszości.
  • Partnerstwa powiatowe realizować będą zaplanowane działania, angażujące mniejszości i integrujące lokalną społeczność – w ramach projektu każda biblioteka powiatowa i gminna przeprowadzi cztery działania, będące elementem opracowanego planu partnerstwaZarówno na etapie pracy nad planem, jak i jego realizacji bibliotekarze będą mogli korzystać z konsultacji trenerów-specjalistów w temacie wielokulturowości.
  • Zrealizowanych zostanie pięć małych projektów polsko-norweskich, w ramach których przedstawiciele wybranych w drodze konkursu polskich bibliotek będą mogli odwiedzić bibliotekarzy norweskich oraz  zaprosić ich do siebie.
  • W każdym z trzech województw odbędą się jednodniowe konferencje, prezentujące działania bibliotek realizowane w ramach projektu oraz promujące szerzej model wielokulturowej biblioteki.

Czas trwania projektu: maj 2013-grudzień 2014.

Projekt “Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” – finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych – realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.

loga_eaa     

           

    

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.