Pilnie poszukujemy trenera centralnego / trenerki centralnej w obszarze „Relacje z bliskimi” do projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Poszukujemy osoby do pełnienia funkcji trenerki centralnej / trenera centralnego w obszarze tematycznym “Relacje z bliskimi”. W tym obszarze są opisane korzyści, jakie technologie cyfrowe mogą wnieść w zakresie interakcji międzyludzkich – zarówno w kontekście relacji z osobami najbliższymi (rodziną), jak również nieco dalszymi (znajomymi, kolegami). Np. wykonywanie swoich obowiązków rodzicielskich, utrzymywanie relacji towarzyskich, zarządzanie informacjami o sobie oraz dbanie o prywatność.

Zakres tematyczny obszaru jest omówiony szczegółowo w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych” (do pobrania ze strony Ministerstwa Cyfryzacji), z którym prosimy uważnie się zapoznać (w szczególności z tabelą na str. 14-36).

Przy składaniu ofert obowiązują takie same wymagania wobec trenerów / trenerek centralnych jakie zostały określone dla postępowania nr FRSI/e-Mocni/2/2017 opublikowanym w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019652 oraz na BIP Fundacji pod linkiem: http://frsi.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-2017/zapytanie-ofertowe-nr-frsi-e-mocni-2-2017.html. Omówiono tam także szczegółowo rolę trenerów centralnych i ich zobowiązania.

Prosimy o uważną lekturę tekstu Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 1.

Uwaga!

Wymieniony w  zapytaniu termin pierwszego spotkania trenerów centralnych w Warszawie uległ zmianie na 22-23 marca 2017 r.

Prosimy o składanie ofert w wersji elektronicznej (odręcznie podpisane skany) według wzorów zawartych w poniższych formularzach, na adres katarzyna.morawska@frsi.org.pl

Podana w formularzu cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zadań wyszczególnionych w ofercie (jak w Zapytaniu ofertowym, par. XVI pkt 4.1.a.).

Zamawiający zakończy rekrutację w momencie otrzymania oferty spełniającej wymagania określone w ogłoszeniu.

Informujemy także, że Zamawiający może zażądać dodatkowych informacji i dokumentów związanych z działalnością Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty (pobierz)
  2. Załącznik nr 2 – Wzór CV (pobierz)
  3. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu godzin szkoleniowych (pobierz)
  4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu opracowanych scenariuszy / konspektów / programów szkoleń (pobierz)
  5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (pobierz)
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. Niniejszy załącznik nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Procedura zastosowana w niniejszym ogłoszeniu wynika z faktu, iż w ramach prowadzonego postępowania nr FRSI/e-Mocni/2/2017 (http://frsi.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-2017/zapytanie-ofertowe-nr-frsi-e-mocni-2-2017.html, wyniki postępowania: http://frsi.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-2017/wyniki-zapytania-nr-frsi-e-mocni-2-2017.html) nie udzielono zamówienia na powyższe obszary tematyczne (nie wpłynęła żadna oferta bądź oferty nie spełniały warunków zamówienia).

Przystępujemy więc do wyboru wykonawców zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, tj. bez stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5.